Velkommen til Hadsel ASVO AS

Hos Hadsel ASVO står livskvalitet sentralt.

Litt om bedriften

Hadsel ASVO AS ble stiftet 01.01.1996. Uttrykket ”ASVO” står for ”Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet”.

Hadsel ASVO AS er en av landets over 230 Vekstbedrifter. Ordet ”vekst” skal således i denne sammenheng ses på som menneskelig vekst og utvikling. Bedriftens formål er at vi skal gi tilbud til mennesker som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid.

Vi ønsker å bidra til å stimulere den enkeltes muligheter og derav kommer bedriftens visjon:

”Arbeidsglede og utvikling”.

Våre verdier

Bedriften legger vekt på at alle ansatte skal opptre med respekt og faglig dyktighet overfor alle vi er i kontakt med. Bedriftens verdisyn skal prege arbeidsdagen for alle ved Hadsel ASVO AS:

Hver enkelt har krav på individuell oppfølging og tilrettelegging.

Tiltakene

Vi er tilbydere av arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 20 plasser. Alle som har, eller forventes å få innvilget uføretrygd, kan søke på en VTA-plass.

Vi er også tilbydere av arbeidsmarkedstiltakene AFT (arbeidsforberedende trening), ARR (arbeidrettet rehabilitering), Oppfølging og Avklaring. 
I tiltakene jobbes det med å avklare arbeidsevne, kartlegge arbeidsønsker og muligheter for å finne riktig karrierevei. Det gjennomføres kurs i jobbsøknad, skrive cv og intervju samt arbeidslivets spilleregler. Den enkelte deltaker/jobbsøker får sin egen kontaktperson/jobbkonsulent som man samarbeider med for å nå sine målsettinger. Det gjøres avtaler om arbeidspraksis enten internt hos oss eller i eksterne bedrifter i distriktet.

Utover disse tiltakene tilbyr Hadsel ASVO AS også praksisplasser for skoleelever og fremmedspråklige.

Bedriften kan også tilby lærekandidatplasser innen for 6 fag. Våre arbeidsledere har bred erfaring innen ulike yrkesfag som for eksempel trevare, vaskeri, butikk, yrkessjåfør og gjenvinning.

Lokasjon

Bedriften holder til i funksjonelle lokaler ved innkjøringa til Melbu. Her har vi vårt snekkeri, serviceavdeling, vaskeri og administrasjon. Vi drifter kommunens hjelpemiddellager fra Kringla – et tidligere bakeri. I tillegg eier vi et bygg i Melbu sentrum, som huser Sareptas bruktbutikk. Vi har totalt 6 avdelinger som gir varierte arbeidsoppgaver til våre ansatte.

 Dine rettigheter og plikter

Som deltaker/ arbeidstaker i ett av våre tiltak har du både re.ttigheter og plikter. En del av dine plikter er knyttet til din stønad og til dine avtaler med NAV, andre til vårt arbeidsreglement.

Som arbeidstaker/ deltaker hos oss har du rett på:

  •  Egen kontaktperson og at bedriften leverer tjenester i henhold til forskrift og kravspesifikasjonen for de arbeidsmarkedstiltak vi er arrangør for.
  •  At taushetsplikt overholdes og personopplysningsloven følges.
  •  At de ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell måte.  Den enkelte ansatte må vise respekt for deltakers personlige integritet, vise omtanke og opptre på en slik måte at man sikrer hans/hennes rett til selvbestemmelse og medvirkning. Hadsel ASVO støtter de internasjonale menneskerettighetene slik de er nedfelt i FNs erklæring om menneskerettigheter. På ingen måte skal medarbeidere forårsake eller medvirke til brudd på, eller omgåelse av menneskerettighetene.
  •  Likeverdig behandling i henhold til bedriftens Etikkplakat og Politikk- og verdidokument.
  • En trygg arbeidsplass som er i overensstemmelse med nasjonale krav til helse, miljø og sikkerhet.
  • Arbeidsavtale.
  •  Yrkesskadeforsikring.
  • Å organisere deg. Vi har representanter for Fellesforbundet ved bedriften.

For å sikre brukermedvirkning har bedriften jevnlige møter (allmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler). Vi ønsker at alle utarbeider sin egen plan og er med i planlegging av sin arbeidsdag.  Møtene gir rom for gjensidig utveksling av informasjon og tilbakemelding.

Ordfører klipper snora om markerer starten på Hadsel ASVO

Hadsel ASVO AS ble etablert i 1996 med Hadsel kommune som hovedaksjonær. 

 

Ønsker du å vite mer om Hadsel Asvo og hva vi har å tilby?

   76 11 86 00

 post@hadselasvo.no

Share This